Cenník služieb za starostlivosť

o dieťa a výchovnovzdelávaciu činnosť v anglickom jazyku

Celodenný pobyt

295 € / mesačne

Poldenný pobyt

260 € / mesačne

Nadčasový pobyt

20 € / každá začatá hodina

Za každú začatú hodinu mimo prevádzky si účtujeme 20 eur.

Udržiavací poplatok

195 € / mesačne

Udržiavací poplatok je zavedený z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu materskej školy počas neprítomnosti dieťaťa v materskej škole zo zdravotných alebo rodinných dôvodov.

Týždenný poplatok

120 € / týždeň

Súrodenecká zľava

280 € / mesiac

V prípade, že našu SMŠ navštevujú min. 2 súrodenci, rodič má nárok na súrodeneckú zľavu vo výške 5% z celodenného poplatku.