Kariéra

ELC Košice pracuje s kvalifikovanými slovenskými učiteľmi a anglickými lektormi, ktorí môžu pracovať na nasledujúcich pozíciach:

Lektor anglického jazyka pre ELC kluby

Aktívna znalosť jazyka anglického doložená medzinárodnými skúškami. Štátna skúška z jazyka anglického alebo živnostenský list na výkon činnosti: vyučovanie anglického jazyka

 

Učiteľka v SMŠ

Kritéria sú stanovené v Zákone č.138/2019  Z.z. a vo Vyhláške Ministerstva školstva, vedy a výskumu  SR  č. 1/2020 účinnej od 15.1.2020

Riaditeľ/riaditeľka v SMŠ

Súkromná materská škola

Starozagorská 8, 040 23 Košice, IČO: 45008086

www.elc.sk  sukromnamaterskaskola.elc@gmail.com

            Košice 15.03.2021

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Súkromná materská škola v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                    v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Súkromnej materskej školy, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup: 15.04.2021

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonníka práce

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Štátna skúška z anglického jazyka
 • organizačné a riadiace schopnosti
 •  ovládanie práce s PC (Word, Excell, Internet)
 •  komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 •  znalosť príslušnej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach), overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrad) a doklad o štátnej skúške z anglického jazyka
 • doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe
 • koncepčný návrh riadenia a rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky, vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z
 • písomný  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov  na  účely  výberového  konania  v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi,  v súlade  s kvalifikačnými  predpokladmi a      požiadavkami, doručte osobne do Súkromnej materskej školy, alebo poštou na adresu: Súkromná materská škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie RSMŠ – neotvárať!“ Uzávierka prijímania obálok je do 05.04.2021

Prihlášky doručené po určenom termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Prihlášky ku ktorým nebudú priložené doklady požadované v bode 5 tohto oznámenia do začiatku výberového konania nebudú akceptované a vyradia sa.

Termín výberového konania:

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady pre výkon funkcie podľa § 3 ods. 1 písm .a) až e) a g), zákona . 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme znení neskorších právnych predpisov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doručí v určenom termíne prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a v súlade s kvalifikačnými predpokladmi , bude zaradený do výberového konania ,ktoré sa uskutoční dňa  09.04.2021 hod.v priestoroch SMŠ na Starozagorskej 8, Košice.

 

Marek Kalapoš

                                                                                                      konateľ zriaďovateľa