Ochrana osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je English Learning Centre – New Perspective s.r.o , P.O.Box 11, 04001 Košice, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Zodpovedná osoba: konateľ spoločnosti

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ webstránky elc.sk, prevádzkuje informačný systém s osobnými údajmi zákazníkov za účelom poskytovania služieb.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zákazníkov:

 • meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, adresa trvalého pobytu dieťaťa
 • kontaktné telefónne číslo
 • adresa elektronickej pošty
 • informácie o predchádzajúcom štúdiu anglického jazyk dieťaťa
 • informácie o zdravotných problémoch dieťaťa, ktoré môžu ovplyvniť prácu v detskom kolektíve
 • Meno a priezvisko rodičov dieťaťa
 • telefónne číslo rodičov dieťaťa
 • adresa elektronickej pošty rodičov dieťaťa
 • informácie o zamestnávateľoch rodičov dieťaťa

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • § 13 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Prenos do tretích krajín

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia získaných osobných údajov sú:

 • klienti prevádzkovateľa,
 • sprostredkovateľ poskytovania služby

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu 3 rokov.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa,
 • mailom na adresu elektronickej pošty: elc@elc.sk,
 • telefonicky na čísle: +421 911 221 937.