Projekt PT-VELL

The  Parent  training  model

 ( PT VELL )

Cieľ projektu:

- vytvoriť model rodičovskej prípravy v oblasti jazykového vzdelávania  v ranom veku dieťaťa, ktorý umožní rodičom stať sa sprievodcom svojich detí v procese osvojovania cudzieho jazyka.

Zámery a postupy pri realizácii projektu: Model rodičovskej prípravy

- poskytnúť rodičom školenia v troch oblastiach: cudzí jazyk (L), metodika jazykového vzdelávania detí v útlom veku (M), vývojová psychológia (P)

- podporiť aktívnu účasť rodičov v procese osvojovania cudzieho jazyka poskytnutím príležitostí zdieľania nápadov (sociálne fóra, detské jazykové krúžky - kluby), vidieť video-záznamy iných rodičov hrajúcich sa so svojimi deťmi, umožniť prístup k informáciam, získať individuálnu pomoc (školiteť - tréner)

- vytvoriť a zároveň podporiť u rodičov vnímanie osvojovania cudzieho jazyka ako komunikačného procesu, poskytovaním interaktívnych hier, ktoré sa môžu hrať so svojimi deťmi

- umožniť rodičom navzájom sa podporovať v tom, aby sa začali učiť cudzí jazyk a aby sa zdieľali so svojimi nápadmi s rovesníkmi v medzinárodných skupinách

- prelomiť presudky "tradičných" úloh matky a otca v rannom veku dieťaťa tým, že ponúkneme rovnakú príležitosť otcom podieľať sa a byť dôležitou súčasťou rozvoja ich dieťaťa

- podporiť komunikáciu medzi rodičmi a ich deťmi zábavnými aktivitami v cieľovom jazyku

- motivovať a povzbudzovať rodičov a ich deti - batoľatá - učiť sa cudzie jazyky tým, že im bude učenie cudzích jazykov prístupné

- nakoniec, umožniť rodičom a neskôr tiež ich deťom nájsť si lepšie zamestnanie tým, že im poskytneme príležitosť zlepšiť svoje jazykové zručnosti

- pomôcť batoľatám vyhnúť sa vytvoreniu jazykovej bariéry a učiť sa cudzí jazyk bez stresu, najprirodzenejším spôsobom, spolu so svojimi rodičmi

- povzbudiť inštitúcie, aby prijali rodičovský model prípravy - školenia, tým, že bude k dispozícii a inšpirovať ich poskytnutím príkladov osvedčených postupov

- povzbudiť ľudí s rozhodovacou právomocou, aby podporili osvojovanie cudzieho jazyka v útlom veku, neustálym informovaním o projekte a jeho výsledkoch